İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
SERBEST PİYASADAN 2 AYLIK 129855,66 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -SİNOP DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
 Serbest Piyasadan 2 Aylık 129855,66 kWh Elektrik Enerjisi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası   :2017/631951

1-İdarenin

a) Adresi          :Gelincik Mahallesi Stat Yolu Caddesi No:88 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası      :3682612547 - 3682619555

c) Elektronik Posta Adresi       :sinop@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı         :129855,66 kWh Elektrik Enerjisi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri           :Alım teknik şartnamede abone numaraları ile birlikte belirtilen Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Merkez ve İlçe tesisleri için yapılacaktır.

c) Teslim tarihi  :Sözleşme tarihi itibari ile başlayıp teknik şartnamede belirtilen yerlere işin başlangıç tarihinden itibaren 28.02.2018 tarihi saat 24:00'da biter.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer          :Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gelincik Mah. Stat Yolu Sok. No:88 Merkez/SİNOP

b) Tarihi ve saati          :13.12.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ( EPDK )'nın yürürlülükteki " Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş " Elektrik Toptan Satış Lisansı" veya "Üretim Lisansı" veya " Perakende Satış Lisansı " veya "Otoprodüktör Lisansı" veya "Otoprodüktör Grubu Lisansı" ndan birinin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ekinde vermeleri zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop Şubesi Halk Bankası TR05 0001 2009 6940 0005 0000 98 ıban nolu hesaba ihale doküman bedelinin yatırılarak dekontun bir suretinin İl Müdürlüğüne ibraz edilmesi veya EKAP üzerinden e- imzalı veya m- imzalı olarak ihale dokümanın indirilmesi halinde satış işlemi gerçekleştirlecektir. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

308 nolu ilan

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1130 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2017-12-04]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
E-GAZETE