İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
DÖKME LPG ( PROPAN ) SATIN ALINACAKTIR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -SİNOP DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
177000 kg Dökme LPG ( Propan ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2018/55145 1-İdarenin a) Adresi :Gelincik Mahallesi Stat Yolu Caddesi No:88 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP b) Telefon ve faks numarası :3682612547 - 3682619555 c) Elektronik Posta Adresi :sinop@gsb.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı :177.000 kg. Dökme LPG ( Propan ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri :Müdürlüğümüze ait Sinop Merkez Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna 150.000 kg., Merkez Gençlik Merkezine 20.000 kg., Sinop Boyabat İlçe Spor Salonuna 2.000 kg., Sinop Durağan İlçe Spor Salonuna 2.000 kg. ve Sinop Erfelek İlçe Spor Salonuna 3.000 kg. toplamda 177.000 kg. Dökme LPG ( Propan )mevcut stok tanklarına ihtiyaca binaen pey der pey boşaltımı yapılacaktır. c) Teslim tarihleri :Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren sözleşme süresince ( 12 ay ) pey der pey teslimat talep edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Gelincik Mahallesi Stat Yolu Sok. No:88 Merkez/SİNOP b) Tarihi ve saati : 05.03.2018 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekliye ait Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK ) tarafından verilen ihale son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış, Dağıtıcı Lisansı Belgesi veya Bayilik Lisans Belgesinden birinin aslı veya noter tasdikli suretini ihale teklif zarfı içerisinde sunacaktır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarı- sından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Her türlü petrol ürünleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop Şubesi Halk Bankası TR05 0001 2009 6940 0005 0000 98 ıban nolu hesaba ihale doküman bedelinin yatırılarak dekontun bir suretinin İl Müdürlüğüne ibraz edilmesi veya EKAP üzerinden e- imzalı veya m- imzalı olarak ihale dokümanın indirilmesi halinde satış işlemi gerçekleştirilecektir. adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 27 Nolu İlan

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[2341 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-02-08]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
E-GAZETE