İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
SPOR MALZEMESİ ALIMI - GENÇLİK HİZM. VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ SİNOP DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

Spor Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt No                      : 2018/252839

1-İdarenin

a) Adresi                                : Gelincik Mahallesi Stat Yolu Caddesi No:88 57000
                           MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası   : 3682612547 - 3682619555

c) Elektronik Posta Adresi     : sinop@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      : Malın Miktarı ve Türü Ekte yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye      EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                         : Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari Binası Gelincik Mahallesi Stad Yolu Caddesi No:88 SİNOP

c) Teslim tarihi                        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde işe başlanacak ve bitirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                    : Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Kamp Eğitim Mrk. Konferans Salonu Gelincik Mah. Stad Yolu N:90

b) Tarihi ve saati                     : 07.06.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

 belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gelincik Mahallesi Stad Yolu Caddesi No:88 SİNOP [İstekliler İhale Dökümanı Satış Bedeli Tutarını Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Halk Bankası Sinop Şubesindeki 05000098 Nolu Kurumsal hesabına İban -TR 050001200969400005000098 (İhale Kayıt Numarası belirterek ve doküman bedeli olduğuna  ilişkin kayıt düşülerek ) yatırdıklarına dair dekontu idareye sunmak suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.] adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
103 nolu ilan

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1081 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-05-24]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
E-GAZETE