İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
TEMİZLİK MALZEMESİ REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ-SİNOP ENGELSİZ YAŞAM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
İHALE İLANI
Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/254211

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

SİNOP ORDU KÖYÜ DENİZLER MEVKİİ ASAGI MAHALLE NO:4/2 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682715379 - 3682714396

c) Elektronik Posta Adresi

:

sinop.engelsizym@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

37 kalem, Adet, Paket ve Kilogramdan oluşan Temizlik Malzemesi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sinop Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü deposuna

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, teslim edilmesi öngörülen temizlik mal ve malzemelerinin tamamı tek seferde teslim edilecektir. Teslimatlar teslim adresindeki binada bulunan depolara istifleme şeklinde yapılacaktır. Teslim edilecek malın tamamı sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde teslim edilmiş olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ordu Köyü Denizler Mevkii Asagı Mahalle No: 4/2 57000 SİNOP

b) Tarihi ve saati

:

11.06.2018 - 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale dokümanları kapsamında numune istenen malzemelerin numuneleri,  İhale son teklif verme günü saat 12:00’ye kadar İdareye bir tutanak ile teslim edilecektir. Değerlendirmeler numune üzerinde yapılacak olup, her bir ürün için orijinal ambalajlı en az 1 adet numune verilecektir. Teslim edilen numuneler, ihale süreci tamamlanmasına müteakip ilgililere tutanak ile geri iade edilecektir. İhaleye en avantajlı teklifi sunan ve sözleşme imzalanan Yüklenicinin numuneleri, ise mal teslim edilme süreci tamamlandıktan sonra iade edilecektir. İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatları üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır. İhale son teklif verme günü saat 12:00 den sonra teslim edilecek numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır. Komisyona teslim edilecek numune teslim alma tutanakları içerisinde, teklif zarfı veren gerçek yada tüzel kişiye ait numune teslim tutanağının bulunmaması durumunda, teklif zarfı değerlendirmeye alınmayacak olup iade edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop Muhasebe müdürlüğünden alınacak doküman alma makbuzu karşılığında Sinop Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünden alınabilir adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü - Ordu Köyü Denizler Mevkii Asagı Mahalle No: 4/2 57000 SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale dokümanları kapsamında numune istenen malzemelerin numuneleri, İhale son teklif verme günü saat 12:00 ye kadar İdareye bir tutanak ile teslim edilecektir. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacak olup, her bir ürün için orijinal ambalajlı en az 1 adet numune verilecektir. İhale son teklif verme günü saat 12:00 den sonra teslim edilecek numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.


111 nolu ilan

 

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[2798 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-05-31]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
E-GAZETE