İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
SİNOP İLİ MERKEZ İLÇESİ ARKEOLOJİK SİT ALANI VE KENTSEL SİT ALANINA İLİŞKİN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPILMASI SİNOP BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
Sinop İli Merkez İlçesi Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası         :               2018/275961

1-İdarenin

a) Adresi               :               Meydan Kapı Mah. Atatürk Caddesi 10 57000 Merkez SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası            :               3682611845 - 3682615973

c) Elektronik Posta Adresi :               info@sinop.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı  :               Sinop İli Merkez İlçesi Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması Hizmet Alım işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :               Sinop Belediyesi Sınırları içerisinde İdaremizin göstereceği muhtelif yerler

c) Süresi               :               İşe başlama tarihinden itibaren 200(iki yüz) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :               SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI Atatürk Caddesi SİNOP

b) Tarihi ve saati :               29.06.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

YÜKLENİCİ ASGARİ DÖRT YILLIK EĞİTİM VEREN FAKÜLTE VEYA BUNLARA DENKLİĞİ YETKİLİ MAKAMLARCA KABUL EDİLEN YÜSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ŞEHİR PLANLAMA VEYA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜNDEN MEZUN, ŞEHİR PLANCISI VEYA ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI VEYA KENT PLANCISI UNVANI GÖSTERİR BELGE VEYA BELGELER YÜKLENİCİNİN, PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ C GRUBU KARNE TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNUNUN 33. ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA İLGİLİ MESLEK ODASINA KAYIT BELGESİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASINDAN ALINMIŞ BÜRO TESCİL BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Koruma amaçlı imar planı ve Koruma amaçlı imar planı revizyonu benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[201 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-06-06]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
İhale ilanı
E-GAZETE