İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
KÖMÜR, ISINMA AMAÇLI, TİP-1, EN AZ 7200 KCAL/KG İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(SİNOP) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
İHALE İLANI
KÖMÜR, ISINMA AMAÇLI, TİP-1, EN AZ 7200 KCAL/KG alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/264365 1-İdarenin a) Adresi : Il Jandarma Komutanlığı Ada Mah.Zeytinlik Mevkii 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP b) Telefon ve faks numarası : 3682611840 – 3682601235 c) Elektronik Posta Adresi : Okaragoz@jandarma.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 370.000 KG KÖMÜR, ISINMA AMAÇLI, TİP-1, EN AZ 7.200 KCAL/KG (Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.) b) Teslim yerleri : ihale dosyası muhteviyatında bulunan kömür teslim yeri ve miktarları çizelgesinde belirtilmiştir: c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden günden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde defaten kömür teslim yerleri ve miktarlarında belirtilen (ek-a) yerlere teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı/ SİNOP b) Tarihi ve saati : 19.07.2018 - 14:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler Resmi Gazetede yayımlanan “ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği”nde belirtilen kontrol belgesi veya uygunluk izin belgesi ile birlikte satış izin belgesi teklif zarfı ile birlikte ihale komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Bu kapsamda istekliler; 1. İthalatçı ise; a. İthalatçı kayıt belgesi, b. Kömürün yurda girişinin yapıldığı ilin valiliğinden alınan uygunluk belgesi, c. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi veya satış izin belgesi, 2. Üretici/İmalatçı ise; a. Kömürün çıkarıldığı ilin valiliğinden alınan uygunluk belgesi, b. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi veya satış izin belgesi, 3.Satıcı ise; a. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi veya satış izin belgesi, b. Teklif edilen kömür ithal ise kömürün yurda girişinin yapıldığı ilin valiliğinden alınan uygunluk belgesi, ihale komisyon başkanlığına teklif ile birlikte verilecektir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Jandarma Komutanlığı / SİNOP adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı/ SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 130 nolu ilan

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[21 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-06-28]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
E-GAZETE