İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
Kaloriferlik Torba Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2018/363374 1-İdarenin a) Adresi :Gelincik Mah. Fatih Cad. No :95 57000 Merkez/SİNOP b) Telefon ve faks numarası : 3682611770 - 3682614681 c) Elektronik Posta Adresi :sinoplojistik@egm.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı :Teknik şartnamede özellikleri ve dağıtım yerleri belirtilen toplamda 320 ton kaloriferlik torba kömür Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri :Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 20 ton, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 60 ton, Dikmen İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası 23 ton, Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 50 ton, Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 53 ton, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 70 ton, Saraydüzü İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası 30 ton, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 14 ton olmak üzere; c) Teslim tarihi :20 (yirmi) gün içerisinde mal teslimi yapılacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No: 95 57000 Merkez / SİNOP (İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü) b) Tarihi ve saati : 28.08.2018 - 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1- Kömür Analiz Raporu 2- Katı Yakıt Satıcı Belgesi veya Katı Yakıt Satıcı belgesi almamış olanlar; a- İthalatçı için, İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı firma tarafında onaylı fotokopisi) b- Üretici için, Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından onaylı fotokopisi) c- Satıcılar içinde herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcı Belgesi (satıcı tarafından onaylı fotokopisi) d- Ayrıca İthalatçı ve Üreticiler için Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış Katı Yakıt Satış İzin Belgesi 3- TSE Türk Standartları Uygunluk Belgesi / TSEK Kalite Uygunluk Belgesi 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya özel sektörce ihale edilen kömür alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No: 95 57000 Merkez / SİNOP (İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 159 Nolu İlan

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[6820 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-07-27]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
E-GAZETE