İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
T.C. SİNOP ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLAN Adli Yargı İlk derece mahkemesi Adalet Komisyonumuz tarafından “Ceza muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca TERCÜMAN listelerinin düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince Sinop ili hudutları (ilçeler dahil) çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan CEZA MAHKEMELERİ VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDA:
İHALE İLANI
a)Soruşturma ve kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli ve sanığın iddia ve savunmaya ilişkin beyanlarının,

b) Kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütaalanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği aşka bir dilde yapacağı sözlü savunmanın,

Türkçeye çevrilmesi için 2019 Yılı tercüman bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

TERCÜMANLIK ALANLARI

İşaret Dili,

Türkçe dışındaki tüm yabancı diller

BAŞVURU-LİSTEYE KABUL ŞARTLARI:

Listeye kayıt olabilmek için tercümanın:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
 3. En az ilkokul mezunu olması,
 4. Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması,
 5. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve Adliyeye karşı işlenen suçlar,
12/04/1991 tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ve kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

 1. Disiplin yönünden meslekte ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
 2. G) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,
 3. Başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

Başvuru Dilekçesine:

 1. T.C Kimlik Numarası beyanı
 2. Banka İban numarası ve şube adı
 3. Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
 4. Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 5. 2 adet vesikalık fotoğraf
 6. Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.

BAŞVURU USULÜ

Başvuru Yeri: Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı

Başvuru Dilekçesi: Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından veya www.sinop.adalet.gov.tr adresinden temin edilecektir.

Başvuru Tarihi: Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak İsteyenlerin başvuruları: 31 Ekim 2018 günü mesai bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan Başvuru Dilekçesinde Ayrıca: T.C Vatandaşlık numarasının ve banka İBAN numarası ile Banka Şubesinin belirtilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1-) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

2-) Başvurular Komisyon tarafından 30/11/2018 tarihine kadar değerlendirilerek, listeye kabul şartlarını taşımayan ve başvuru dilekçesine eklenmesi istenilen belgeleri eksik olanların talebinin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar www.sinop.adalet.gov.tr adresinde ilanen tebliğ olunur.

3-) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dile veya diller ile işaret dili varsa çalıştıkları kurum ve kuruşların adlar, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste 03/12/2018 Pazartesi gününden itibaren en az yedi gün süreyle Adliye Divanhanesini asılır ve www.sinop.adalet.gov.tr adresinden ilan edilir.

YEMİN VE ETİK İLKELER

 1. Tercüman olarak kabul edilenlere 11/12/2018 Salı günü 14.00’de 5271 Sayılı Ceza muhakemesi Kanunun 64.maddesinin 5.fıkrası uyarınca Sinop Adliyesinde yeminleri yaptırılacaktır.
 2. Tercümanlar görevlerini yaparken aşağıdaki etik ilkelere uygun davranmak zorundadırlar.
 1. Bağımsızlık,
 2. Tarafsızlık,
 3. Dürüst Davranma ve doğruyu söyleme,
 4. Görevini bizzat yerine getirme,
 5. Sır saklama,
 6. Temel yargılama ilkelerine uygun davranma
LİSTELERİN İLANI

Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği 31/12/2018 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve mahkemelere de duyurulmak üzere Merkez ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımla olarak gönderilir.

Liste Adliye Divanhanesinde ayrıca ilan edilecektir.

İlan olunur.02/10/2018

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[2403 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-10-11]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
İhale ilanı
E-GAZETE