İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR K.Y.K. SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
İHALE İLANI
KYK SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SİNOP YURT MÜDÜRLÜĞÜNE 250000 kg FUEL-OİL (NO4) KALORİFER YAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/522044

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Gelincik Mah. Fatih Cad. Yeni Sokak No:11 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682605210 - 3682605287

c) Elektronik Posta Adresi

:

sinopilm@kyk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KYK SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SİNOP YURT MÜDÜRLÜĞÜNE 250000 kg FUEL-OİL (NO4) KALORİFER YAKIT ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

SİNOP YURT MÜDÜRLÜĞÜ : OSMANİYE KÖYÜ DEFNELİK MAHALLESİ NO:32 SİNOP

c) Teslim tarihi

:

İşi Bitirme Tarihi: 31/12/2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KYK SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ, GELİNCİK MAH. FATİH CAD. YENİ SK. NO:11

b) Tarihi ve saati

:

12.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İstekliler: 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği ihale konusu satın alınacak ürün için EPDK dan alınmış ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, durumlarına göre almış oldukları dağıtım kuruluşu ise Dağıtıcı Lisansı, Bayii ise Bayilik Lisansı belgelerinin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ile birlikte sunacaktır.

2- İstekliler: Akaryakıt veya dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise, teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı suretini teklif dosyasında sunmak zorundadır. Sözleşme süresi için süresini kapsamalıdır. İhale ilan tarihinden sonra bayi olunmuş ise bayisi olduğu dağıtım şirketinden alınacak işin süresini kapsadığına dair teyit yazısını teklif dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.FUEL OİL(NO:4) KALYAK ALIMI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı KYK SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER İNŞAAT EMLAK VE YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KYK SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER İNŞAAT EMLAK VE YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[2802 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-10-19]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
E-GAZETE