İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
T.C. SİNOP İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN İLAN
İHALE İLANI

 

Sinop İl Özel İdaresine ait olan  aşağıda cinsi, markası, modeli ve muhammen bedelleri geçici teminatları, ihale günü ve saatleri belirtilen kamu taşınırları

2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi   gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. (Not:  Taşınırların ihalesi   05   / 12   /2018 Çarşamba  günü saat14:15’de  1 sıra  nolu    taşınırın satışı ile başlayacak olup;    söz konusu taşınıra   ait ihale  işlemleri    başvurularının  kabulü, belge kontrolü ve  satış işlemi sonuçlandırıldıktan sonra  takip eden sıra numarasındaki taşınırın satış ihalesine  geçilecektir.)

 

          

S.N.

CİNSİ

MARKA

PLAKA/

TAŞINIR NO

İMAL YILI

MEVCUT DURUMU

MUH.

BEDELİ

 

GEÇİCİ

TEMİN.

 

İHALE TARİHİ

1

Otomobil

Renault Spring

57 HC 512

1995

Faal

4.125,00.-TL

123,75.-TL

05/12/2018

2

Traktör

M.Ferguson 285

57 AE 285

1991

Faal

18.750,00.-TL

562,50.-TL

05/12/2018

3

Römork

Römork ( 5 Ton )

-

-

Faal

2.000,00.-TL

60,00.-TL

05/12/2018

                

 

                           1.  Kamu  taşınırlarının   ihaleleri yukarıda belirtilen gün ve saatte  Sinop İl Özel İdaresi  Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

                     2. Satışa çıkarılan taşınırlar  ve ihale  şartnamesi , İl Özel İdaresi  İşletme  Müdürlüğünde, ( Yeni Otogar Yanı)   görülebilir ve şartnameler  ücretsiz alınabilir.

                     3.  İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki belgeler istenecektir.

    a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, (Nakit olarak yatırılacak Geçici Teminat  için Sinop İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünce  hazırlanacak belge ile birlikte  T.C.Ziraat Bankası  Sinop Şb.TR52 0001 0002 2628 8924 5350 05 nolu hesaba yatırılacak. Geçici teminat banka Teminat Mektubu olarak verildiği takdirde banka teminat  mektubunun  2886 sayılı  Devlet İhale Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş ve süresiz olması gerekmektedir. İstekliler girecekleri her bir ihale için belirlenen geçici teminatları, ayrı ayrı nakit olarak yatırabilecekleri veya ayrı ayrı  teminat mektubu olarak sunabilecekleri gibi girecekleri ihalelerin sıra numaraları veya plaka ve taşınır numalarını belirterek tek bir geçici teminatta verebilirler.

b) 2018 Yılı içerisinde alınmış  adrese dayalı sisteme göre ikametgah belgesi,

c) Gerçek kişilerin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelerden ayrı olarak T.C. Kimlik numarasını içeren  nüfus cüzdan fotokopisi  (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerinin, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelerden ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya  teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini,

d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin  (a)  bendindeki belgeye ilaveten tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

e) İhaleye katılacak olanlar satışı yapılacak taşınırları; mahallinde gördüğüne, mevcut haliyle kabul ettiğine ve satın aldıktan sonra herhangi bir tadilat ve onarım talep etmeyeceğine dair İl Özel İdaresi İşletme  Müdürlüğünden   alacakları “Taşınır  Görme Belgesi”ni

                   f) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve (c) bendinde gerçek kişilerden istenilen tüm belgeler.

   4.Posta yoluyla ihaleye katılmak mümkündür ancak, bu durumda istekli ihale salonunda hazır değilse son ve kesin teklifi zarftaki teklif olarak kabul  

      edilir.Postadaki vaki olabilecek  gecikmeler  ve telgraf/faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

   5.Komisyon gerekçesini kararda belitmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

 İlan Olunur.

238 nolu ilan

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1258 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-11-23]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
İhale ilanı
E-GAZETE