İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
SİNOP İL J KLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 91 ADET MUHTELİF CİNS VE MODEL ARAÇ İÇİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI HİZMET ALIM İŞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(SİNOP) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
İHALE İLANI
SİNOP İL J KLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 91 ADET MUHTELİF CİNS VE MODEL ARAÇ İÇİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası            :              2018/600248

1-İdarenin

a) Adresi                                : İl Jandarma Komutanlığı Ada Mah.Zeytinlik Mevkii 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası   : 3682611840 - 3682601235

c) Elektronik Posta Adresi      : Okaragoz@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı        : 91 ADET MUHTELİF CİNS VE MODEL ARAÇ İÇİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ( TRAFİK)   

                                                  SİGORTASI HİZMETİ ALIMI  (Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

                                                  idari şartnameden ulaşılabilir.)

b) Yapılacağı yer                    : YÜKLENİCİNİN KENDİ İŞ YERİ

c) Süresi                                : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 01.01.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                    : Ada Mah. Zeytinlik Mevkii 57000 - SİNOP

b) Tarihi ve saati                    : 03.12.2018 - 14.00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı SİNOP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİNOP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Formun Altı

 

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1289 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-11-24]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
İhale ilanı
E-GAZETE