İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(SİNOP) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
İHALE İLANI
Sinop İl J.Klığı ve bağlı birliklerinin ihtiyacı için Elektrik Enerjisi (980000 KWh) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası           : 2018/626946

 

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Il Jandarma Komutanligi Ada Mah.Zeytinlik Mevkii 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası              : 3682611840 - 3682601235

c) Elektronik Posta Adresi  : Okaragoz@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı    : 980.000 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                     : İhale Dokümanı Kapsamındaki Ek Çizelgede Belirtilmiştir.

c) Teslim tarihi                                   : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip, sözleşme kapsamında bulunan aboneliklere enerji nakli her bir abonelik için mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken işlemlerin yüklenici tarafından tamamlanmasından sonra ekte abone numaraları verilen abonelikler için enerji alımı başlayacak olup, 31 Aralık 2019 saat 24.00 de sona erecektir. Yüklenici mücbir sebep haricinde enerji akışının devamlılığını 12 (oniki) ay boyunca sağlamakla yükümlüdür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer  :              SİNOP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ / SİNOP

b) Tarihi ve saati   :              28.12.2018 - 14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Epdk (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) Tarafından Yayımlanan Enerji Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine Göre Serbest  Tüketici Belgesi Sahibi Olan İdareye Elektrik Enerjisi Satma Yetkisi Veren, Epdk Tarafından Düzenlenmiş İlgili Lisanslardan(Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, Toptan Satış Lisansı, İletim Lisansı, Dağıtım Lisansı Veya Perakende Satış Lisansı) Herhangi Birinin Aslı Veya Noter Tasdikli Sureti Teklif İle Birlikte Sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı SİNOP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ / SİNOP adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİNOP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ / SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

               İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

256 nolu ilan

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[2442 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-12-06]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
E-GAZETE