İhale İlanı

Yazdır
Paylaş
KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(SİNOP) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
İhale İlanı

 

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (LİNYİT) TİP-1 alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/188788

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Il Jandarma Komutanligi Ada Mah.Zeytinlik Mevkii 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682611840 - 3682601235

c) Elektronik Posta Adresi

:

Okaragoz@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

300.000 KİLOGRAM KÖMÜR, ISINMA AMAÇLI, TİP-1, EN AZ 6.200 KCAL/KG. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İHALE DOSYASI MUHTEVİYATINDA BULUNAN KÖMÜR TESLİM YERİ VE MİKTARLARI ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR

c) Teslim tarihleri

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN KÖMÜR TESLİM YERLERİ VE MİKTARLARINDA BELİRTİLEN YERLERE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı/ SİNOP

b) Tarihi ve saati

:

23.05.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN “ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ”NDE BELİRTİLEN KONTROL BELGESİ VEYA UYGUNLUK İZİN BELGESİ İLE BİRLİKTE SATIŞ İZİN BELGESİ TEKLİF ZARFI İLE BİRLİKTE İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA TESLİM EDİLECEKTİR.

BU KAPSAMDA İSTEKLİLER;

1. İTHALATÇI İSE;

A. İTHALATÇI KAYIT BELGESİ,

B. KÖMÜRÜN YURDA GİRİŞİNİN YAPILDIĞI İLİN VALİLİĞİNDEN ALINAN UYGUNLUK BELGESİ,

C. KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ VEYA SATIŞ İZİN BELGESİ,

2. ÜRETİCİ/İMALATÇI İSE;

A. KÖMÜRÜN ÇIKARILDIĞI İLİN VALİLİĞİNDEN ALINAN UYGUNLUK BELGESİ,B. KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ VEYA SATIŞ İZİN BELGESİ,

3.SATICI İSE;

A. KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ VEYA SATIŞ İZİN BELGESİ,

B. TEKLİF EDİLEN KÖMÜR İTHAL İSE KÖMÜRÜN YURDA GİRİŞİNİN YAPILDIĞI İLİN VALİLİĞİNDEN ALINAN UYGUNLUK BELGESİ, İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA TEKLİF İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Jandarma Komutanlığı / SİNOPadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı/ SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[728 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2019-05-08]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
E-GAZETE