İhale İlanı

Yazdır
Paylaş
İÇME SUYU ARITMA TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE % 40 LIK TİP-1 DEMİR (III) KLORÜR ÇÖZELTİSİ SİNOP-ERFELEK İÇME SUYU VE HİZMET BİRLİĞİ
İhale İlanı

 

İÇME SUYU ARITMA TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE % 40 LIK TİP-1 DEMİR (III) KLORÜR ÇÖZELTİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/220264

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENİ MAH. GAZİ CAD. 41 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682611877 - 3682611877

c) Elektronik Posta Adresi

:

sinop-erfelekicmesuyuvehizmetbirligi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İÇME SUYU ARITMA TESİSİNDE KULLANILAN %40 LIK TİP-1 DEMİR (III) KLORÜR ÇÖZELTİSİ 150 TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ERFELEK TATLICA BÖLGESİNDE (ERFELEK BARAJI ALTI) BULUNAN SİNOP-ERFELEK İÇME SUYU VE HİZMET BİRLİĞİNE AİT İÇME SUYU ARITMA TESİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR

c) Teslim tarihi

:

01.07.2019-31.12.2019 tarihleri arasında teknik şartnameye göre peyderpey teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YENİ MAH GAZİ CAD. NO :41 SİNOP

b) Tarihi ve saati

:

28.05.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b-Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c-Adayın veya isteklinin kayıt olduğu meslek odası tarafından Aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik belgesi,

ç-Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından Aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TS EN 888 (MART 2007) UYGUNLUK BELGESİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SİNOP-ERFELEK İÇME SUYU VE HİZMET BİRLİĞİ MERKEZ BÜRO adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİNOP-ERFELEK İÇME SUYU VE HİZMET BİRLİĞİ MERKEZ BÜRO adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[12470 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2019-05-08]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
E-GAZETE