İhale İlanı

Yazdır
Paylaş
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİNOP FEN LİSESİ YEMEKHANE İHTİYACI GIDA ALIMI FEN LİSESİ-SİNOP MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İhale İlanı
 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Sinop Fen Lisesi Yemekhane İhtiyacı Gıda Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN :2019/333454 1-İdarenin a) Adı :FEN LİSESİ-SİNOP MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi :OSMANİYE KÖYÜ ERFELEK İLÇE YOLU ÜZERİ 57100 SİNOP MERKEZ/SİNOP c) Telefon ve faks numarası :3682715341 - 3682715321 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın a) Adı : 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Sinop Fen Lisesi Yemekhane İhtiyacı Gıda Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı :İdare tarafından belirlenecek miktar doğrultusunda peyderpey teslim alınacaktır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sinop Fen Lisesi Yemekhane Deposu ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra söz konusu mallar 2019-2010 Eğitim Öğretim Yılı boyunca idarece belirlenen miktarlarda peyderpey teslim edilir d) İşe başlama tarihi :sözleşmenin yapıldığı gün başlar 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :07.08.2019 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : : SİNOP FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCISI ODASI MERKEZ/SİNOP 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  104 NOLU İLAN

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[713 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2019-07-16]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
E-GAZETE