İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
DÖKME LPG ( PROPAN ) SATIN ALINACAKTIR SİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

105.000 Kg Dökme LPG ( Propan ) Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2019/512458

1-İdarenin

a) Adresi         :Gelincik Mah. Fatih Cad. Yeni Sok. No:11 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası   :3682612547 - 3682619555

c) Elektronik Posta Adresi     :sinop@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      : 105.000 KG. DÖKME LPG ( PROPAN )

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                      :          

- Sinop Merkez Gençlik Merkezi:Korucuk Köyü Tırkışlar Mahç 6/2 Merkez/SİNOP–10.000 kg.

- Boyabat İlçe Spor Salonu:Camikebir Mah. Ortaokul Sok. No:9/1 Boyabat/SİNOP–5.000 kg.

- Boyabat Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu : Çamlıca Mah. Altay Cad. No:4 Boyabat/SİNOP–70.000 kg.

- Durağan İlçe Spor Salonu : Altınkaya Mah. Yüzkonutlar mevki Durağan/SİNOP -5.000 kg.

- Durağan Gençlik Merkezi : Altınkaya Mah. Güzel Sok. No:3 Durağan/SİNOP – 10.000 kg.

- Erfelek İlçe Spor Salonu : Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:42/201 Erfelek/SİNOP - 5.000 kg. toplamda 105.000 kg. Dökme LPG ( Propan ) mevcut stok tanklarına ihtiyaca binaen peyder pey boşaltımı yapılacaktır.

c) Teslim tarihi            : Sözleşme imzalanmasına müteakip ihtiyaca binaen peyder pey sipariş üzerine 31.12.2020 tarihine kadar teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer        :Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Toplantı Salonu/ Gelincik Mah. Fatih Cad. Yeni Sok. No:11 Merkez/SİNOP

b) Tarihi ve saati         :07.11.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin; EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ) tarafından verilmiş, ihale son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, İthalat Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Dağıtım Lisansı veya Bayilik Lisanslarından en az birini ihale teklif dosyalarında ibraz etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Evrak Kayıt Servisi / Gelincik Mah. Fatih Cad. Yeni Sok. No:11 Merkez/SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

149 nolu ilan

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1640 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2019-10-17]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
E-GAZETE