İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR. İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(SİNOP) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SİNOP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 115 ADET ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK) HİZMET ALIM İŞİ
İHALE İLANI
 hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2019/596242 1-İdarenin a) Adresi :Il Jandarma Komutanligi Ada Mah.Zeytinlik Mevkii 57000 MERKEZ/SİNOP b) Telefon ve faks numarası :3682611840 - 3682601235 c) Elektronik Posta Adresi :nadirkutlu@jandarma.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı :(115 ADET) MUHTELİF CİNS VE MODEL ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI. (AYRINTISI ARAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer :SİNOP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ / SİNOP c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :SİNOP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/SİNOP b) Tarihi ve saati :04.12.2019 - 15:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, (1) İstekli ana sigorta şirketi ise, teklifi ile birlikte zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmaya yetkili ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği üyesi olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte İhale Komisyon Başkanlığına sunacaktır. (2) İstekli yetkili acenta ise, acentası bulunduğu ana sigorta şirketi ile imzalamış olduğu acenta sözleşmesini ve ana sigorta şirketinin zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmaya yetkili ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği üyesi olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte İhale Komisyon Başkanlığına sunacaktır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİNOP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 184 Nolu İlan

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1630 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2019-11-23]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
E-GAZETE