İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
SİNOP AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI KURULUŞLARIN 2020 YILI 12 AY SÜRELİ KISMİ TEKLİFE AÇIK YAKIT HARİÇ ŞOFÖRÜYLE BİRLİKTE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MSİNOP AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI KURULUŞLARIN 2020 YILI 12 AY SÜRELİ KISMİ TEKLİFE AÇIK YAKIT HARİÇ ŞOFÖRÜYLE BİRLİKTE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN
İHALE İLANI

Sinop Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İle Bağlı Kuruluşların 2020 Yılı 12 Ay Süreli Kısmi Teklife Açık Yakıt hariç Şoförüyle birlikte Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/597785

1-İdarenin

a) Adresi

:

GELİNCİK MAHALLESİ ZÜBEYDA HANIM CADDESİ NO:4 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682615227 - 3682615839

c) Elektronik Posta Adresi

:

sinop@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.Kısım: 3 Araç ile 12 ay süreli 2.Kısım: 3 Araç ile 12 ay süreli 3.Kısım: 2 Araç ile 12 ay süreli 4.Kısım: 1 Minibüs ile 12 ay süreli 5.Kısım: 1 Minibüs ile 12 ay süreli 6.Kısım: 1 Minibüs ile 12 ay süreli
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

SİNOP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ Gelincik Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:4 SİNOP

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GELİNCİK MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ NO:4 SİNOP

b) Tarihi ve saati

:

18.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamuda veya özel sektörde yapılan sürücülü araç kiralama işleri veya servis taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİNOP AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

189 nolu ilan

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[149 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2019-11-27]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
E-GAZETE