İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

     1- İHALENİN KONUSU:

         İlimiz Merkez Korucuk Mahallesi Esentepe Mevkiinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar 2886   

         Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği Açık Artırma Usulü  ile 3 yıl süreliğine kiraya verilecektir.

 

               2-  TAŞINMAZLARIN NİTELİĞİ:                     

            ADA-PARSEL                        METRE KARESİ                 

          153 Ada-1 Nolu Parsel                  400,03 m²              

          153 Ada-24 Nolu Parsel                415,82 m²         

                 

    3-  ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:         

          İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü  ihale servisinden 200,00.-TL’sı bedelin ödenmesi

         şartıyla  temin edilir.  ( Şartname  ve  ekleri  Sinop  Belediye  Başkanlığı  Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  ihale 

         servisinde bedelsiz  olarak  görülebilir.)

 

     4- İHALENİN USULÜ YER VE ZAMANI:  

          İhale 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi  gereğince Açık Artırma Teklif Usulü ile 03.06.2020    

         Tarihinde  Çarşamba  günü  saat:10:00’da Sinop Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale  Komisyonu

          (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

 

     5- İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ,GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI:   

                                                                        AYLIK                                 3 YILLIK                     GEÇİCİ

             ADA-PARSEL                            KİRA BEDELİ                     KİRA BEDELİ                TEMİNAT

            153 Ada-1 Nolu Parsel                     850,00.-TL                         30.600,00.-TL                 918,00.-TL

            153 Ada -24 Nolu Parsel                  850,00.-TL                         30.600,00.-TL                 918,00.-TL

              

     6- İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

          İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdır.

                   İhaleye katılacakların sunacağı belgeler:

                    A- İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE:

                   T.C Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

                   İş veya  kanuni  ikametgah adresin gösterir belgeyi ve tebligat adresini gösteren belgeyi, 

                   Tebligat adresini gösteren belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise), 

                   Sinop Belediye Başkanlığı Gelir Servisinden ve Su İşlerinden alınacak borcu  yoktur  yazısını,                                                              

                   Geçici  teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,

                   Noter  tasdikli imza sirküsünü,

                   Başkası adına vekaleten katılanların  noterden  onaylı  vekaletnameyi

                      B- İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE:

                   Tüzel  kişiliği  temsilen  katılanların TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisini, adres beyanını,

          Tüzel Kişiliğin tebligat adresini,                  

          Tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza sirküsü ile tüzel  kişilik adına ihaleye girecek kişilerin noter onaylı

          vekaletname ve imza sirkülerini,

          Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya  Esnaf  Odasından ihalenin yapılmış olduğu  yıl içinde alınmış  

          sicil kayıt belgesini ,

          Tüzel kişiliğin Sinop Belediye Başkanlığı Gelir Servisi ve Su İşlerinden alınacak borcu yoktur yazısını,

                   Geçici  teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,

           C- ORTAK GİRİŞİM İSE:

           İhaleye  katılacak  olan ortak girişimi oluşturan  gerçek  veya  tüzel  kişilerin her birinin ayrı  ayrı 6-A     

           ve 6-B  maddelerindeki belgeleri ile ortak girişim beyannamesini,            

                      03.06.2020 Çarşamba günü saat 09:30’a kadar Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  ihale servisine  vermeleri zorunludur.  

                    Posta yolu ile  yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

           İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.                                                                                                                                                                           

           İlanen duyurulur.

 

                                                                                                                                                                           Barış AYHAN

                                                                                                                                                                        Belediye Başkanı

 

                     

 

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[48 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2020-05-19]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
İhale ilanı
E-GAZETE