İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
Sinop İli Sınırları Dahilindeki Yollarda Toprak İşleri Ve Sanat Yapıları Yapılması yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/402654
1-İdarenin
a) Adı :BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48
55200 ATAKUM/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası :3623118000 - 3623118012
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :Sinop İli Sınırları Dahilindeki Yollarda Toprak
İşleri Ve Sanat Yapıları Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı :43.527.1003-Ö Ø300 mm HDPE ESASLI
KORUGE BORU TEMİNİ(SN 8l)(Nakli Dahil)
200m, 43.527.1004-Ö Ø400 mm HDPE
ESASLI KORUGE BORU TEMİNİ (SN 8)
(Nakli Dahil) 200m, ...
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Sinop İli Sınırları Dahilindeki Yollar
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5
gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :27.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Resmi Gazete’de 11.06.2011 tarih ve 27961 sayı ile yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek
Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan (A)/V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)
benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
ıklaması
Ø300 mm HDPE ESASLI 0,5108% 0,7661% 0,32
KORUGE BORU TEMİNİ(SN 8l)
(Nakli Dahil)
Ø400 mm HDPE ESASLI 0,8009% 1,2013% 0,5
KORUGE BORU TEMİNİ (SN 8)
(Nakli Dahil)
Ø400 mm HDPE ESASLI 0,9343% 1,4015% 0,58
KORUGE BORU TEMİNİ VE
DÖŞENMESİ (SN 8)
(NAKLİ DAHİL)
Ø1000 mm ANMA ÇAPLI HDPE 5,4063% 8,1094% 3,38
KORUGE BORUSUNUN T
EMİNİ(SN 8)(Nakli Dahil)
HER TÜRLÜ İNŞAAT 0,4815% 0,7222% 0,3
TEMELLERİNDE (KÖPRÜ
TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA
VEYA SUDA HER DOZDA
DEMİRSİZ BETON (C 16/20
HAZIR BETON HARCI İLE)
HENDEKLERİN BETONLA 3,3702% 5,0553% 2,11
KAPLANMASI (ORTA REFÜJ
VE YARMA HENDEĞİ)
(C 20/25 HAZIR BETON
HARCI İLE)
HER TÜRLÜ İNŞ.(KİRİŞLİ 3,2241% 4,8362% 2,01
VE KUTU MENF.KÖPRÜ.VE
BETON.KAZIK HARİÇ, PLAK
VE KOMP. MENF.DAHİL)
KURUDA VEYA SUDA HER
DOZ.DEMİRLİ BETON
(C 25/30 HAZIR BET.
HARCI İLE)
KUTU MENFEZLERDE 1,3065% 1,9597% 0,82
KURUDA VE SUDA HER
DOZDA DEMİRLİ BETON (
C 25/30 HAZIR BETON
HARCI İLE)(TAŞIYICI İSKELE
VE KATRAN BADANA
YAPILMASI DAHİL)
BACA KAPAĞI TİPİ
PREKAST ELEMANLARIN 0,1436% 0,2154% 0,09
İMALİ VE YERİNE KONULMASI
(C 25/30 HAZIR BETON
HARCI İLE)(NAKLİ DAHİL)
PREFABRİK DRENAJ 0,4411% 0,6617% 0,28
BACASI YAPILMASI VE
YERİNE KONULMASI
(C 30/37 HAZIR BETON
HARCI İLE)
OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ 14,8086% 22,213% 9,25
İNŞAAT (HAZIR BETON
HARCI İLE)(NAKLİ DAHİL)
OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ 1,6307% 2,4461% 1,02
DOLGU(NAKLİ DAHİL)
HER CİNS VE KLASTAKİ 8,3131% 12,4697% 5,2
ZEMİNDE OCAK ARİYETİ
KAZISI YAPILMASI VE
KULLANILMASI(NAKLİ DAHİL) 1,0098% 1,5147% 0,63
DOLGUYA GELEN HER CİNS
VE KLASTAKİ KAZI MALZEMESİNİN
SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI
(SU NAKLİ DAHİL)
FONTTAN; IZGARA,KAPAK, 0,1652% 0,2477% 0,1
GARGUY YAPILMASI
İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN 4,3077% 6,4616% 2,69
İNCE VE KALIN HER EBAT
ÇAPTAKİ NERVÜRLÜ DEMİR
TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ
(NAKLİ DAHİL)
SANAT YAP. VE KÖPRÜ TEMEL 7,3143% 10,9714% 4,57
TAB. BETON YOL VE TRETUVAR
ALTLARINA KIRMATAŞ TAB.
SER. VE DRENAJ HEND.İLE
HER TÜRLÜ BÜZ YANL. KIRM.
DOLGU YAPILMASI
(NAKLİ DAHİL)
MOLOZ VE ÇAPLANMIŞ MOLOZ 0,6227% 0,9341% 0,39
TAŞ İNŞAAT YÜZEYLERİNE
GÖMME OLUKLU DERZ
YAPILMASI
Ø200 MM.LİK TÜNEL TİPİ 2,1898% 3,2847% 1,37
DRENAJ BORUSU TEMİNİ
VE DÖŞENMESİ(NAKLİ DAHİL)
PREFABRİK BETON PARKE 2,9252% 4,3879% 1,83
İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ
(6 CM KALINLIKTA)(NAKLİ DAHİL)
PREFABRİK BETON BORDÜR 0,7961% 1,1941% 0,5
İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ
(0,30X0,15) (NAKLİ DAHİL)
HER DERİNLİKTE, HER CİNS 10,3738% 15,5607% 6,48
VE KLASTAKİ ZEMİNDE
KURUDA VEYA SUDA HER
CİNS SANAT YAPISI VE
TEMELLERİNİN (KÖPRÜ
TEMELLERİ HARİÇ) KAZILMASI
(MAKİNE İLE)(DEPOYA
NAKLİ DAHİL)
HER CİNS VE KLASTAKİ 8,9237% 13,3855% 5,58
ZEMİNDE YARMA KAZISI VE
MAKİNA İLE HEYELAN KAZISI
YAPILMASI VE KULLANILMASI
(NAKLİ DAHİL)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda,
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
- 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete’de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan “Karayolları Genel
Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N
= 1,00 olarak belirlenmiştir.Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” hükme göre bu ihale için Sınır Değer
Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.
ILN01206367
 
 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[139 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2020-08-13]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
E-GAZETE