İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
T.C. SİNOP ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU
İHALE İLANI
Ceza Muhakemesi Kanunun Göre Tercüman Listelerinin İl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Düzenlenmesi Hakkındaki Samsun Bölge Bilirkişilik Bölge Kurul Başkanlığının 13/10/2017 tarih ve 2017/726 sayılı yazıları gereğince; İl Adalet Komisyonumuz dâhilinde “soruşturma ve kovuşturma evresinde mağdur, şüpheli, sanık ve tanığın beyanlarını başka bir dilden veya işaret diliyle Türkçeye çevrilmesi için İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Gürcüce, Kürtçe ve diğer diller ile İşaret dili alanlarında düzenlenecek 2018 yılı tercüman listeleri oluşturulacaktır.

TERCÜMAN LİSTESİNE KABUL ŞARTLARI

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

c) En az ilkokul mezunu olması,

ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

d) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991  tarihli  ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması.

f) Komisyonun bağlı bulunduğu İl çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi.

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

BAŞVURMA USULÜ

(www.sinop.adalet.gov.tr) adresinde yayımlanan Komisyonumuza ait ilan metninin ekinde bulunan “Başvuru Dilekçe Örneği” nin temini ile başvuruların şahsen yapılabileceği gibi Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden gönderilerek belge asılları veya Mahalli Başsavcılıklarınca tasdikli örneklerinin komisyonumuza ulaştırılmak üzere gönderilmesi, son başvuru tarihi olan 31 Ekim 2017 tarihine kadar yapılması, sonra yapılan başvuruların değerlendirmeye alınamayacağı,

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER

a)      Başvuru Formu ile birlikte T.C. Kimlik numarası ile IBAN hesap numarasının bildirilmesi,

b)      Adrese dayalı nüfus kayıt örneği

c)       Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı

ç) İki adet vesikalık fotoğraf

d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

e) Adli Sicil kaydı (disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış olmak)

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ

1-      Müracaatlar Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat yapılabileceği gibi Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına aracılığı ile de yapılabilecektir.

2-      Müracaatlar 31 Ekim 2017 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

3-      Başvuruları kabul edilenlerin listesi 04/12/2017 tarihinden itibaren 7 gün (www.sinop.adalet.gov.tr) Internet adresinde ve Adliye Divanhanesinde ilan edilecektir

4-      YEMİN TARİHİ VE YERİ:

5-      Listeye kabul edilenlerin; 12 Aralık 2017 Salı günü saat 16.00’da Sinop Adliye Sarayında yeminleri yaptırılacaktır. (YEMİN İÇİN AYRICA DUYURU YAPILMAYACAKTIR.)

6-      İlan olunur. 15/10/2017

229 nolu ilan

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1262 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2017-10-23]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
İhale ilanı
E-GAZETE