İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
DOZİMETRE İZLEME HİZMETİ, TEHLİKELİ ATIK TOPLAMA TAŞIMA VE BERTARAF HİZMETİ İLE ÇEVRE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
3 KISIM (DOZİMETRE İZLEME HİZMETİ, TEHLİKELİ ATIK TOPLAMA TAŞIMA VE BERTARAF HİZMETİ İLE ÇEVRE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/590026

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kefevi Mahallesi Hükümet Konagi 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682611962/3682715560 - 3682611632/3682715796

c) Elektronik Posta Adresi

:

sinop.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

DOZİMETRİ İZLEME HİZMETİ ( 1498 adet / periyod ), TEHLİKELİ ATIK TOPLAMA TAŞIMA VE BERTARAF HİZMET ( 18490 KG ), ÇEVRE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ( 6 KURUM, 24 AYLIK)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Sinop ADSM, Sinop Atatürk, Boyabat 75.Yıl, Ayancık, Durağan, Gerze, Türkeli Devlet Hastanesi Yöneticilikleri

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No:129 80.Yıl Saha Yanı Merkez/SİNOP

b) Tarihi ve saati

:

06.12.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

I. KISIM TEHLİKELİ  ATIK HİZMETİ İÇİN İSTENİLEN  BELGELER;

1.İstekliler atıkların her biri için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilmiş olan, uygun geri kazanım, bertaraf ve Ara Depolama lisansı veya ön lisans belgelerini  ihale dosyasında sunacaktır.

2.İstekliler tehlikeli atık taşıma araçlarına ait lisans belgelerini ihale dosyasında sunacaktır.

II. KISIM DOZİMETRE İZLEME HİZMETİ  İÇİN İSTENİLEN BELGELER;

1- TS EN ISO/IEC 17025:2012 belgesi ve bu kapsamda TÜRKAK akreditasyon belgesi

2- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş,uygunluk belgesi

III. KISIM ÇEVRE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi, 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Merkezi Satınalma Birimi (Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 150 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 175 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Sinop İl Sağlık Müdürlüğünün TR89 0001 2009 6940 0005 0000 41 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI ( KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

286

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[6871 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2017-11-18]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İHALE İLANI
E-GAZETE