İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SİNOP DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
TEMİZLİK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/591518

1-idarenin

a) Adresi : Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No:55 MERKEZ/

SİNOP-57000

b) Telefon ve faks numarası : 3682600400 - 3682600403

c) Elektronik Posta Adresi :sinopisi@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :5 IŞÇI İLE 11 AY 28 GÜN BOYUNCA TEMİZLİK İŞİ

HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İDARE BİNASI ,

HALKLA İLİŞKİLER BİNASI VE EĞITIM

MERKEZİNİN AÇIK VE KAPALI ALANLARI

c) Süresi : işe başlama tarihi 02.01.2018, işin bitiş tarihi 29.12.2018

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer :SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GELİNCİK

MAH.FATİH CAD. NO:55 SİNOP /MERKEZ -57000

b) Tarihi ve saati :07.12.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel

kişiliğin noter tasdikli imza Sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya

da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU BINALARI VE ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI

TEMİZLİK HİZMETİ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

5.Ekonomik açıdan on avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop

Orman İşletme Müdürlüğü İhale birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Orman İşletme Müdürlüğü ihale birimi - Doğanay

KARADUMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı

için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diger hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en

avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

282 Nolu İlan

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1187 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2017-11-23]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
E-GAZETE