İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
DÜZELTME İLANI [İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİNOP ÜNİVERSİTESİ]
İHALE İLANI
[KURUMSAL LİSANS ALIMI] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. İhale kayıt numarası : 2018/332509 1-İdarenin a) Adresi : KORUCUK KÖYÜ TRAFO MAHALLESİ NO : 36 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP b) Telefon ve faks numarası : 3682715775 - 3682715776 c) Elektronik posta adresi : idmi57@sinop.edu.tr ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanda hata bulunmadığından bültendeki ilan geçerlidir. ( Bülten tarihi : 12/07/2018 Sayısı : 3652 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Sinop Pusulası 16/07/2018 3-Düzeltilen [madde/maddeler ] KURUMSAL LİSANS SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİNOP ÜNİVERSİTESİ Kurumsal Lisans alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2018/332509 1-İdarenin a) Adresi :KORUCUK KÖYÜ TRAFO MAHALLESİ NO : 36 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP b) Telefon ve faks numarası : 3682715775 - 3682715776 c) Elektronik Posta Adresi : idmi57@sinop.edu.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Kurumsal Lisans Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri :Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı c) Teslim tarihi :Sözleşme Yüklenici tarafından lisans aktivasyonunun yapıldığı tarihte başlayıp bu tarihten itibaren 365 takvim günü sonuna kadar devam edecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :Sinop Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mah. No:36 SİNOP b) Tarihi ve saati :31.07.2018 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi b)İsteklinin üyesi olduğu Meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu c)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi ç)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi d)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İdareye teslim edilecek tüm kullanım kılavuzları orjinal dilinde teklif dosyasında sunulmalıdır. Üyelik Anlaşması programı ile gelen diğer faydaları anlatan dokümanlar orijinal dilinde olmalıdır. İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz ve sırayla, madde numaraları belirterek açık bir şekilde cevap vermelidir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mh. No:36 SİNOP adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mah. No:36 SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 153 Nolu İlan

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1494 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-07-20]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
İhale ilanı
E-GAZETE