İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
İHALE İLANI
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE MÜTEFERRİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

DSİ 07 Bölge Müdürlüğü Sinop 74 Şube Müdürlüğü Tesisleri Doğalgaz Dönüşümü ve Müteferrik İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 İhale Kayıt Numarası: 2019/362704

1-İdarenin

 a) Adresi: Bahçelievler Mah. Istiklal Caddesi No:138 55070 Bahçelievler İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası :3622307900 - 3622340387

c) Elektronik Posta Adresi : dsi7@dsi.gov.tr

 ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

  1. Niteliği, türü ve miktarı: DSİ 07. Bölge Müdürlüğü Sinop 74. Şube Müdürlüğü Tesislerinin doğalgaz dönüşümünün ve müteferrik işlerinin AKMERCAN SİNOP DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İç Tesisat Yönetmenlik ve Teknik şartnamesine uygun olarak yapılması işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman' içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 

b) Yapılacağı yer : Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü Sinop 74. Şube Müdürlüğü tesisleri / SİNOP

c) İşe başlama tarihi Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 ç) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3- ihalenin

  1. Yapılacağı yer :DSİ. 7. Bölge Müdürlüğü Bahçelievler Malı. İstiklal Cad. No:138 55070 İlkadım/ SAMSUN

b) Tarihi ve saati : 20.08.2019 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat' gereği alınması zorunlu olan belge; İhaleyi alan firma sözleşmeden önce EPDK tarafından yayımlanan Doğalgaz Piyasası Yönetmelikleri gereği doğalgaz tesisatı proje ve imalatını yapmaya yetkili olduğuna dair AKMERCAN SİNOP DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'den aldığı yetki belgesinin suretini idareye verecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANIK TESİSAT İŞLERİ II. GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKIIMLEME TESİSATI İŞLERİ 1. Isıtma Tesisatı İşleri IV. GRUP: GAZ TESİSATI İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Makina Mühendisliği 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Bahçelievler Mah. İstiklal Cad. No:138 55070 İlkadım / SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

120 NOLU İLAN

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[6883 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2019-08-01]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İHALE İLANI
E-GAZETE