İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
İHALE İLANI
TEMİZLİK MAL VE MALZEME SATIN ALINACAKTIR SİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik Mal ve Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesi - ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerin - den alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN :2020/194669 1-İdarenin a) Adı : SİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi :Gelincik Mah. Fatih Cad. Yeni Sok. No:11 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP c) Telefon ve faks numarası :3682612547 - 3682619555 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın a) Adı :Temizlik Mal ve Malzeme Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 72 kalem temizlik mal ve malzeme alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1- Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Hizmet Binası : Gelincik Mah. Fatih Cad. No:11 Merkez/SİNOP 2- Sinop Yurt Müdürlüğü : Osmaniye Köyü Akçaağaç Mah. No:32 Merkez/ SİNOP 3- Alaiye Yurt Müdürlüğü : Kefevi Mah. Yusufoğlu Aralığı Sok. A Blok No:7 Merkez/SİNOP 4- Mahmut Kefevi Yurt Müdürlüğü : Bostancılı Köyü Karadeniz Mah. No:3 Merkez/SİNOP 5- Ayancık Yurt Müdürlüğü : Yalı Mah. Atatürk Cad. A Blok No:68 Ayancık/SİNOP 6-Boyabat Yurt Müdürlüğü : Daylı Köyü Esentepe Mevkii C Blok Boyabat/SİNOP ç) Süresi/teslim tarihi : Teslimat adreslerine sözleşme süresi içerisinde söz konusu mal ve malzemeler teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : sözleşme imza tarihi itibari ile 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.05.2020 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl hizmet binası toplantı salonu 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir . 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir . 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir . 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir . 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatla - rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır . 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 68 Nolu İlan
HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[212 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2020-04-11]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
İhale ilanı
E-GAZETE